Według prawa niemieckiego samodzielną działalność rzemieślniczą prowadzić mogą jedynie osoby fizyczne, prawne i spόłki osobowe, ktόre są wpisane do niemieckiego rejestru rzemieślniczego (Handwerksrolle). Aby zostać wpisanym do tego rejestru nalaży albo zdać niemiecki egzamin mistrzowski, albo uzyskać wyjątkowe zezwolenie na wpis do rejestru (Ausnahmebewilligung). Ponieważ Polska nie jest państwem członkowskim Unii Europejskie, obywatele polscy, chcący prowadzić w Niemczech samodzielną działalność rzemieślniczą, muszą uzyskać powyższe zezwolenie (§8 Abs. 1 der Handwerkerordnung).

Dla udzielenia wyjątkowego zezwolenia na wpis ustawa wymaga udowodnienia wymaganej wiedzy oraz umiejętności zawodowych przez wnioskodawcę. Znaczenie ma rόwnież doświadczenie zawodowe wnioskodawcy.

Jeżeli obcokrajowiec może udowodnić swoje umiejętności zawodowe, zezwolenie takie jest mu z reguły przyznawane (orzeczenie OVG Bremen, GewArch 1993, str. 27).

Dozwolonymi dowodami umiejętności zawodowych według ustawy są:

przedłożenie dyplomόw poświadczających przygotowanie do zawodu, świadectw ukończenia szkόł zawodowych, technicznych szkόł średnich lub wyższych. Powyższe dyplomy i świadectwa mogą jednak w niektόrych przypadkach zostać uznane za niewystarczające. Jeżeli jednak obywatel polski zdał polski egzamin mistrzowski, jego świadectwo będzie automatycznie zrόwnane z niemieckim dyplomem mistrzowskim, bez konieczności dostarczania dalszych dowodόw umiejętności zawodowych. Posiadanie dyplomu mistrzowskiego nie zwalnia jednak z konieczności złożenia wniosku o wydanie wyjątkowego zezwolenia na wpis do rejestru rzemieślniczego.
dopuszczalne jest przedstawienie opinii rzeczoznawcy, ktόra jest traktowana jako najsilniejszy z dowodόw. Nie oznacza to jednak konieczności przejścia egzaminu dla uzyskania wyjątkowego zezwolenia.
opinie i zaświadczenia od poprzednich pracodawcόw nie są istotne, znaczenie ma jednak długoletnie samodzielne wykonywanie rzemiosła.

Wyjątkowe zezwolenie może zostać wydane na określony czas lub pod warunkiem. Może rόwnież ograniczać czynności, do wykonywania ktόrych wnioskodawca będzie uprawniony.

Kształtowanie umόw cywilnoprawnych
Dobrze skonstruowana umowa to taka, ktόrej postanowienia zapobiegają przyszłym konfliktom oraz
zabezpieczają pozycje prawne stron w przyszłości. Nasze doradztwo obejmuje konstruowanie takich
właśnie umόw, włącznie z kształtowaniem ogόlnych warunkόw umόw.