Ustawodawca niemiecki postanowił znowelizować w tym roku prawo zobowiązań. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1. stycznia 2002r.

Nowelizacja wchodząca w życie 1. stycznia 2001 jest rozległa, ponieważ obejmuje zarόwno przepisy dostosowujące prawo zobowiazań do dyrektyw Unii Europejskiej, jak i długo oczekiwane, gruntowne unowocześnienie niemieckiego prawa zobowiązań. Niemiecki kodeks cywilny (BGB) obowiązuje już od 100 lat i dotychczas dobrze spełniał swoje zadanie. Jednakże przez te 100 lat pojawiło się wiele nowych rozwiązań prawnych, co spowodowało konieczność zmian w BGB. Dyrektywy UE dotyczą natomiast nowych instytucji prawnych, pojawiających się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością.

Według informacji podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja BGB zawiera zasadniczo zmiany wynikające z trzech dyrektyw UE, wydanych dla ujednolicenia unijnego prawa zobowiązań, a w szczegόlności prawa umόw zawieranych z konsumentami.

Wprowadzenie w życie postanowień dyrektyw UE idzie w parze z obszerną modernizacją kodeksu cywilnego. Zmienione i dostosowane do wymogόw wspόłczesnego obrotu prawnego zostały: długość terminόw, po upływie ktόrych następuje przedawnienie, prawo odstąpienia od umowy, regulacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań, umowa sprzedaży oraz umowa o dzieło. Został wprowadzony jeden zasadniczy termin przedawnienia, wynoszący trzy lata. Trzeba jednak zauważyć, iż istnieje od niego wiele wyjątkόw.Ujednolicone zostały przesłanki odstąpienia od umowy. Zniesiono konieczność wyboru pomiędzy wystąpieniem o odszkodownie a odstąpieniem od umowy. Według nowego prawa można po odstąpieniu od umowy żądać odszkodowania.

Zawinione naruszenie klauzul umowy (Positive Vertragsverletzung) oraz culpa in contrahendo zostały po raz pierwszy skodyfikowane. Istotne dotąd rozrόżnienie pomiędzy pierwotną i następczą niemożliwością świadczenia zostało zlikwidowane. Podstawowe zasady umowy sprzedaży zostały zmodernizowane i uproszczone. Ponadto włączono do BGB regulacje dotyczące ochrony konsumentόw, znajdujące się dotychczas w innych ustawach (np. Ustawa o ogόlnych warunkach umόw z konsumentami). Paragrafy BGB zostały zaopatrzone w tytuły. Zmiany te, według Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzą nie tylko do osiągnięcia celόw wyznaczonych przez UE, ale także tak na nowo ukształtowały prawo zobowiązań, że spełnia ono wymagania nowoczesnego obrotu prawnego.

Przede wszystkim należy zauważyc, że do umόw zawartych za obowiązywania starej ustawy ma ona nadal zastosowanie (art. 229 § 5 EGBGB). Dla zobowiazań o charakterze ciagłym (np. najem, zlecenie) wyznaczono okres przejściowy do 1. stycznia 2003.

Termin wprowadzenia noweli do BGB został wyznaczony przez dyrektywy UE, ktόre przez te nowele weszły w życie. Gdyby dyrektyw nie wprowadzono w życie w przewidzianym przez nie terminie, powstałby znaczny chaos w obrocie prawnym.

Opisane zmiany części ogόlnej zobowiazań BGB, zmiany dotyczące umόw sprzedaży i umόw o dzieło mają takie znaczenie, iż w praktyce od 1. stycznia 2002 będą potrzebne:

nowe ogόlne warunki umόw zawieranych z konsumentami
nowe formularze rachunkόw i nowe ogόlne warunki zapłaty
nowe warunki gwarancji
nowe wzorce umόw

Jest to szczegόlnie istotne ze względu na nowe warunki gwarancji i odpowiedzialności sprzedawcy, nowe terminy przedawnienia oraz nowe prawo umόw sprzedaży i umόw o dzieło.

Przygotowania do zmian nie mogły zostać podjęte wcześniej, ponieważ proces ustawodawczy zakończył się niedawno, a z doświadczenia widomo, iż projekty ustaw są bardzo często zmieniane, zanim w ostatecznym kształcie zostaną uchwalone. Jeżeli potrzebują Państwo nowych tekstόw umόw, ogόlnych warunkόw umόw, formularzy rachunkόw lub warunkόw gwarancji, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na naszej stronie będą się rόwnież ukazywały krόtkie artykuły na temat nowych rozwiązań prawnych w BGB.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji.